Skúška z poľovníctva

Osveta

Doplnková skúška z poľovníctva

Skúška z poľovníctva

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky písomne po ukončení prípravy na skúšku.

Organizátor skúšky pripustí ku skúške uchádzača, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom žiada o vykonanie skúšky, dovŕši vek 16 rokov.

SKÚŠKA uchádzača O POĽOVNÝ LÍSTOK prebieha elektronickou formou, program vygeneruje uchádzačovi 70 otázok, t. j. 10 otázok z každého skúšobného predmetu.

Skúška trvá 120 minút po uplynutí ktorých systém vyhodnotí percentuálnu úspešnosť uchádzača.
Celkový výsledok sa klasifikuje stupňom prospel, ak dosiahol uchádzač zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor odovzdá uchádzačovi vysvedčenie o skúške z poľovníctva.