Obvodná  poľovnícka komora TREBIŠOV

O nás

Obvodná  poľovnícka komora TREBIŠOV

Obvodná  poľovnícka komora TREBIŠOV

Obvodná poľovnícka komora v Trebišove ako organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory vykonáva svoju činnosť v územnom obvode Okresného úradu Trebišov.

Združuje základné organizačné jednotky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov ktorých v okrese Trebišov je 41, vykonávajú právo poľovníctva na výmere viac ako 96 –tisíc hektárov a 13 základných organizácii bez revíru. K 30.06 2019 OPK eviduje  1050 členov – držiteľov poľovných lístkov k 30.06.2019.

odd

Trebišovskí poľovníci prevažne vo svojich revíroch poľovne obhospodarujú okrem malej zveri, ktorej sa napriek ich snahe až tak nedarí zver srnčiu, jeleniu, danieliu, mufloniu a v posledných rokoch výrazne aj diviačiu.

OPK vykonáva činnosť:

  • organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky a vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok
  • vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich
  • prejednáva poľovnícke vyznamenania
  • poskytuje svojim členov odborné rady týkajúce sa poľovníctva
  • organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky a organizuje výstavu poľovníckych trofejí v rámci Zemplínskych poľovníckych dní 
  • organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva, organizuje kontrolné streľby pre členov a strelecké súťaže
  • organizuje na úseku kynológie skúšky na získanie poľovne upotrebiteľných psov
  • rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov
  • spolupracuje s Okresným úradom a Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pri chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátene jej lovu
  • zabezpečuje plnenie ďalších úloh ktoré vyplývajú zo  STANOV SPK