Príprava na skúšku z poľovníctva

Osveta

Doplnková skúška z poľovníctva

Príprava na skúšku z poľovníctva

Uchádzač pred skúškou absolvuje prípravu, ktorá sa člení na:

 1. teoretickú prípravu,
 2. praktickú prípravu,
 3. streleckú prípravu.

Uchádzač sa na prípravu prihlasuje organizátorovi skúšky písomne.

Organizátor skúšky zabezpečí:

 1. základný študijný materiál, materiálne podmienky a technické podmienky teoretickej prípravy,
 2. kvalifikovaných prednášateľov,
 3. praktickú prípravu,
 4. streleckých inštruktorov na streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami,
 5. organizáciu skúšok.

Náklady spojené s prípravou na skúšku uhrádza uchádzač.

 

Teoretická príprava

Termín a miesto teoretickej prípravy oznámi organizátor skúšky uchádzačovi písomne najneskôr 14 dní pred jej konaním.

Teoretická príprava trvá najmenej 70 vyučovacích hodín a prednáša sa počas nej učebná látka podľa skúšobných predmetov pre skúšky z poľovníctva.

Teoretická príprava sa považuje za absolvovanú vtedy, ak uchádzač absolvuje najmenej 60 vyučovacích hodín.

Ak uchádzač nemôže absolvovať počet hodín podľa predchádzajúceho odseku, môže zvyšnú časť teoretickej prípravy po dohode s organizátorom skúšky absolvovať individuálne.

Absolvovanie teoretickej prípravy potvrdzuje organizátor skúšky v Zázname o príprave uchádzača.

Zároveň sú kandidátom z poľovníctva k dispozícii skúšobné testy po zaregistrovaní Obvodnou poľovníckou komorou Trebišov na stránke www.polovnickeskusky.sk

 

Praktická príprava

Praktická príprava sa vykonáva po skončení teoretickej prípravy. Vykonáva sa v poľovnom revíri a na akciách organizovaných organizátorom prípravy v rozsahu 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov.

Rozsah a náplň praktickej prípravy:

Poľovnícka osveta
 • účasť a pomoc pri osvetových podujatiach
 • účasť a pomoc na výstavách poriadaných PZ, OPK, SPZ
 • spolupráca pri KMPP
Zoológia, biológia
 • účasť a pomoc na chovateľskej prehliadke OPK a ZPD
 • oboznámenie sa so stavmi zveri, druhovým zastúpením zveri v revíri
 • pozorovanie alebo sčítanie zveri
Starostlivosť a ochrana zveri
 • budovanie alebo oprava poľovníckych zariadení
 • čistenie, dezinfekcia okolia kŕmidiel, solísk
 • príprava krmiva pre zver
 • prikrmovanie zveri v čase núdze, naplnenie solisk
 • pomoc pri ochrane zveri
Lov zveri
 • účasť na poľovačkách ako pomocník
 • účasť na individuálnej poľovačke ako pozorovateľ
Kynológia
 • účasť a pomoc pri výstavách a skúškach psov
 • pomoc pri výcviku psov
Strelectvo
 • účasť na streleckých podujatiach poriadaných OPK a OkO SPZ ako pomocník pri ich organizácií

 

Strelecká príprava

Streleckú prípravu tvorí:

 1. strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami,
 2. skúška zo streľby z poľovníckych zbraní,
 3. teoretická skúška a praktická skúška zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

Streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami možno vykonať len na schválenej strelnici po skončení teoretickej prípravy.

 Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou poľovníckou zbraňou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou. Uchádzač musí absolvovať všetky štyri cvičenia, čo potvrdí strelecký inštruktor vymenovaný organizátorom skúšky v zázname.

Po absolvovaní streleckého výcviku uchádzač vykoná skúšku zo streľby z poľovníckych zbraní.

Výsledok skúšky vyznačí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory v zázname. Táto skúška sa považuje za vykonanú, ak uchádzač

 1. zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane,
 2. dosiahne najmenej 40 bodov zo 100 možných pri streľbe z guľovej zbrane.

Ak uchádzač nesplní limity podľa predchádzajúceho odseku, skúšku zo streľby opakuje na vlastné náklady.

 

Dodržanie zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou hodnotí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory počas vykonávania skúšky zo streľby. Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru a praktických ukážok. Ak uchádzač ovláda zásady bezpečného zaobchádzania so zbraňou a zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva, inštruktor ho hodnotí známkou „vyhovel“, čo zapíše do záznamu. Ak tieto zásady neovláda, zápis do záznamu inštruktor nevykoná. Taký uchádzač môže teoretickú a praktickú skúšku z týchto zásad absolvovať najskôr o desať dní na vlastné náklady individuálne alebo na teoretickej a praktickej skúške u iného organizátora skúšky.

Vyhodnotenie streleckej prípravy vykoná strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory v zázname.